• Poland, Ukraine
  • +48 42 203 12 23
  • biuro@athenapm.pl

F-GAZY – FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

Szkolenie: „F-GAZY – FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE”
i certyfikacja Polish Academy of Certification in Facility Management [PACFM]

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawy prawne dotyczące użytkowników urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane; wymagania Polskie i Unii Europejskiej w tym nadchodzące zmiany prawne.
  2. Obowiązki użytkowników urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane; rejestracja, sprawozdawczość, częstotliwość kontroli szczelności, rola administratora, użytkowników oraz osób upełnomocnionych.
  3. Dokumentacja techniczna dotycząca urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane; karty urządzeń i ich kopie, dokumentowanie serwisu producenta urządzeń i kontroli szczelności.
  4. Metody pomiaru i kontroli szczelności urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane w tym metody ich dokumentowania.
  5. Wymagane kwalifikacje personelu dokonującego kontroli szczelności urządzeń oraz ich minimalne wyposażenie techniczne.
  6. Oznakowanie i etykietowanie urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane.
  7. Projekt nowej ustawy  – obecnie przygotowywany.
  8. Egzamin PACFM.

 

TRENER – ADAM BIAŁKOWSKI

Audytor Wiodący, Weryfikator Wiodący CO2 (AC&T AUDIT CONSULTING & TRAINING)

Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią, Systemu Zarządzania Środowiskowego i Systemu Zarządzania Jakością wg. norm ISO 50001, ISO 14001 i ISO 9001. Założyciel i właściciel AC&T Audit Consulting&Training, współpracujący z wiodącymi jednostkami certyfikującymi w tym z BSI i Bureau Veritas. Ponadto jako członek Polskiego Komitetu normalizacyjnego oraz autor tłumaczenia dla PKN norm ISO 16001 i ISO 50001 posiada wyjątkowe doświadczenie w zakresie systemów zarządzania energią. Realizował pierwsze w Polsce audity certyfikujące na zgodność z normą ISO 50001 dla takich organizacji jak: Generals Motors Manufacturing Poland, Dalkia, RCGW Tychy, PWiK Otwock, 3M Wrocław, Alcoa Kofem Kft Hungary, CITI Handlowy, PVMR; Od 2006 roku pełni funkcję weryfikatora wiodącego w zakresie systemu handlu emisjami. Realizuje projekty w zakresie weryfikacji wielkości przydziałów uprawnień do emisji oraz weryfikacji wskaźników zgodności w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego. Odpowiada za kontakty z jednostką akredytującą PCA i KOBIZE. W trakcie swojej kariery zawodowej Adam pracował w firmie WS Atkins realizując doradztwo w zakresie ochrony środowiska w tym audity Due Deligence w kraju i zagranicą dla celów prywatyzacyjnych w takich branżach jak: hutnicza, telekomunikacyjna, chemiczna, motoryzacyjna i papiernicza.

 

W CENIE:

– materiały biurowe i szkoleniowe,
– serwis kawowy,
– obiad,
– egzamin PACFM,
– dyplom ukończenia szkolenia wydany przez ATHENA,
– certyfikat wydany przez organizację PACFM.

Szkolenie zamknięte: termin i cena do ustalenia indywidualnie.
Organizujemy również szkolenia zamknięte wyjazdowe w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu w Polsce.

 

CZYM SĄ F-GAZY

Fluorowane gazy cieplarniane, tj. HFC – wodorofluorowęglowodory, PFC – perfluorowęglowodory oraz SF6 – heksafluorek siarki, są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP).
To jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, które nie występują naturalnie, natomiast są wytwarzane przez człowieka i stosowane między innymi jako: czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów zawierających pianki, ponadto stosowane jako środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych, gaz izolujący w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce oraz gazy pędne do produkcji aerozoli.
Produkcja i zużycie tych gazów na świecie bardzo szybko rośnie, powodując zmiany klimatu. W Polsce zagadnienia dotyczące redukcji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych reguluje Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881).

Źródło: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadzanie-emisjami-gazow-cieplarnianych/ochrona-warstwy-ozonowej-i-fluorowane-gazy-cieplarniane/fluorowane-gazy-cieplarniane/

 

Termin szkolenia: 2018
Lokalizacja: Łódź, Polska
Cena: 1.200,00 PLN netto/os. - szkolenie otwarte (minimalna grupa 10 osób)
Cena: 1.050,00 PLN netto/os. - szkolenie u klienta (minimalna grupa 10 osób)
Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Czas trwania egzaminu: 1 godzina
kontakt: biuro@athenapm.pl
Organizator szkolenia: ATHENA Property Management Sp. z o.o.
Certyfikacja: egzamin i certyfikacja szkolenia pod nadzorem merytorycznym i jakościowym: Polish Academy of Certification in Facility Management