• Poland, Ukraine
 • +48 42 203 12 23
 • biuro@athenapm.pl

studia podyplomowe - zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymiSTUDIA PODYPLOMOWE

biuro@athenapm.plRekrutacja otwarta – 2018/2019 i trwa do 15.09.2018r.

Studia organizowane są we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK). Patronem merytorycznym studiów podyplomowych jest prestiżowa polska organizacja (PACFM) Polish Academy of Certification in Facility Management. Studia podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi” zostały przygotowane w oparciu o szerokie konsultacje z praktykami rynku nieruchomości. W obszarze zarządzania nieruchomościami stawiamy nacisk zarówno na aspekty ekonomiczne, marketingowe, techniczne, prawne, jak i infrastrukturalne podporządkowane kryterium funkcji i wymagań, jakie wyznaczają podstawowe procesy gospodarcze realizowane przez użytkownika nieruchomości zabytkowych i sakralnych. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się z zarządzaniem w branży nieruchomości, gospodarowaniem zabytkowymi i sakralnymi budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zarządzaniu budynkami.

studia podyplomoweORGANIZATORZY

studia podyplomowePARTNERZY EDUKACJI

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi” pozwalają na zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i prawnych. Słuchacze powinni zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania i gospodarowania nieruchomościami. Uzyskają wiedzę, która umożliwi pracę zarówno bezpośrednio w obiektach zabytkowych i sakralnych, jak również w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie property i facility management czy w ramach zewnętrznych usług świadczonych na rzecz zarządców nieruchomości tego sektora.

Celem kształcenia w obszarze zarządzania nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi jest poprawa poziomu gospodarowania tymi obiektami oraz pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów operacyjnych i strategicznych, np. wynikających z procesów inwestycyjnych. W szczególności, słuchacze zdobędą wiedzę na temat praktyki zarządzania obiektami takimi jak: kamienice, pałace, zamki, kościoły, muzea, budynki użyteczności publicznej i innymi nieruchomościami specjalnymi. Specyfiką studiów jest podejście interdyscyplinarne oraz ukierunkowanie na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem nieruchomościami, dzięki wykorzystaniu wiedzy wykładowców i trenerów-praktyków.

Nieruchomości zabytkowe:

 • Jakie? Zespoły urbanistyczne, sakralne, obronne, publiczne, zamki, rezydencje, zieleń, folwarczne, gospodarcze, mieszkalne, przemysłowe, cmentarne i inne.
 • Ile? Ponad  70 tysięcy nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, w samym woj. mazowieckim  – ponad 7200. Poza tym – tysiące obiektów przedstawiających wartość zabytkową a niewpisanych do rejestru zabytków.

Nieruchomości sakralne:

 • Dlaczego? Troska o majątek kościelny przejawia się między innymi w dbałości o budynki sakralne, cmentarze oraz inne nieruchome dobra kościelne.
 • Kto? Dobrami doczesnymi diecezji zarządza ekonom diecezji, kościelne osoby prawna tworzą własne rady do spraw ekonomicznych, majątkiem parafii zarządza proboszcz lub administrator, który swoje zadanie powinien wypełniać ze starannością dobrego gospodarza;
 • Ile? Ponad 10 tys. parafii, ponad 100.000 ha gruntów.

II semestryPROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Lp. PRZEDMIOT (PL) SEMESTRY
I II
1. PRAWO W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ZABYTKOWYMI – OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ŚRODOWISKA 16  
2.  ZARZĄDZANIE FINANSOWE I INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCIACH ZABYTKOWYCH I SAKRALNYCH 16  
3. WARSZTAT ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 8  
4. UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH – KONSERWACJA I SPRZĄTANIE 16  
5. MARKETING I KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH 16  
6. SYSTEMY IT W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI I DOKUMENTACJĄ BUDYNKÓW 16  
7. ZARZĄDZANIE WYDARZENIAMI (EVENT MANAGEMENT)   8
8. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W NIERUCHOMOŚCIACH   8
9. OUTSOURCING USŁUG I PRZETARGI W NIERUCHOMOŚCIACH ZABYTKOWYCH I SAKRALNYCH   12
10. ZARZĄDZANIE I AUDYT USŁUG FACILITY MANAGEMENT   16
11. TECHNOLOGIE RENOWACJI OBIEKTÓW I WYPOSAŻENIA   8
12. PODSTAWY BUDOWNICTWA I PROJEKTOWANIA   16
13. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI KONSERWACYJNO-REWITALIZACYJNYMI   8
14. SEMINARIUM DYPLOMOWE   12
Ogółem 88 88
176h

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 176 *
(razem z zajęciami integracyjnymi)

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w:

 • soboty – 8:45-15:45
 • niedziele – 8:45-15:45

studia podyplomoweKIEROWNIK STUDIÓW

dr BARTŁOMIEJ DESSOULAVY-ŚLIWIŃSKI

koordynator FM Lab @ UWRC Sp. z o.o., doktor nauk ekonomicznych, przewodniczący KZ nr 405 ds. Rynku Nieruchomości, członek KT nr 315 ds. Facility Management przy PKN oraz ISO/TC 267 Facility Management przy ISO. Brał udział w szeregu projektów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i organizacji, posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami. Członek PACFM oraz IFMA. Konsultant i autor szeregu ekspertyz w obszarze FM, zarządzania nieruchomościami i restrukturyzacji. Autor podręczników i artykułów nt. Facility Management, wykładowca na studiach i szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami, kompetencji psychospołecznych i finansów.

e-mail: b.sliwinski@pacfm.pl

studia podyplomoweTRENERZY NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

mgr Henryk Grabowski Shopping Center Director Ferio, Asset Services EMEA Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. www.cushmanwakefield.pl
mgr Robert Komisarski Dyr .Techniczny First Property Poland Sp z. o. o. www.fprop.com
mgr Adam Jankowski Council member of IICRC UK & Europe, Director Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification, The Restoration Academy UK Limited www.iicrc.org www.therestorationacademy.co.uk
mgr Anna Kostkowska Facilities Operations Manager WIPRO IT SERVICES POLAND Sp. z o.o. www.wipro.com
mgr Ryszard Zatorski Prezes Zarządu, Członek Założyciel PACFM MW Real Sp. z o.o., Polish Academy of Certification in FM www.pacfm.org
dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński koordynator FM Lab, Przewodniczący KZ nr 405 ds. Rynku Nieruchomości, członek KT nr 315 ds. Facility Management przy PKN oraz ISO/TC 267 Facility Management przy ISO. Fm Lab @ UWRC Sp. z o.o. www.fmlab.pl
mgr Roman Kurbiel-Salamonowicz Trener, audytor technologii utrzymania czystości, audytor systemów GMP/GHP i HACCP oraz specjalista ds. szkoleń bhp. Merida Sp. z o.o. www.merida.com.pl
mgr  Jacek Koźliński Licencjonowany zarządca nieruchomości JIM investment management www.jim-im.pl
mgr Bartłomiej Zgorzelski CEO  BZB Projekt  www.bzbprojekt.pl 
mgr Dariusz Trętowicz CEO  FRAMESOUND PRODUCTION Sp. z o.o. www.framesound.com 
i inni wkrótce pełna lista trenerów…

Polish Academy of Certification in Facility ManagementCERTYFIKACJA PACFM

Słuchacze studiów podyplomowych na koniec I i II semestru przystępują do egzaminu prowadzonego przez komisję organizacji PACFM i ALK. Jest to test potwierdzający zdobytą wiedzę z obszaru programu studiów. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie minimum 70% pozytywnych odpowiedzi oraz pozytywna ocena z obrony pracy dyplomowej na Akademii Leona Koźmińskiego. Certyfikat wydany przez PACFM wręczany będzie wraz ze świadectwami wydanymi przez Akademię Leona Koźmińskiego. Certyfikacja wliczona jest w cenę studiów. www.pacfm.org

studia podyplomoweADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów podyplomowych rozwiną swoje umiejętności menadżerskie w zakresie zarządzania nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi. Zostaną zapoznani, wdrożeni i przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie kompleksowego zarządzania nieruchomościami, obsługi technicznej obiektu, inwestowania w nieruchomości oraz zarządzania usługami infrastrukturalnymi, w tym między innymi: eksploatacją obiektu, utrzymaniem porządku, ochroną obiektu i bezpieczeństwem na jego terenie, zarządzaniem finansami i budżetem, zarządzaniem wydarzeniami, systemami IT oraz nadzorem nad wykonywaniem prac remontowych w budynkach zabytkowych i sakralnych.

Po zakończeniu studiów podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi” absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie oraz wdrażać zdobyte umiejętności w:

 • firmach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami;
 • firmach obsługi technicznej nieruchomości, usług infrastrukturalnych;
 • firmach konsultingowych, deweloperskich, inwestycyjnych;
 • firmach prowadzonych na zasadach własnej działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej i komunalnej;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej w wydziałach: nadzoru budowlanego, architektury, infrastruktury;
 • archidiecezji, w komisji gospodarczej i administracyjnej i/lub nadzoru budowlanego;
 • parafiach.

0

ilość zrealizowanych projektów edukacyjnych

0

ilość przeprowadzonych godzin przez trenerów

0

ilość trenerów, branżowych menadżerów

0

aktualne projekty edukacyjne

studia podyplomoweCHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

Studia podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi” mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami związanymi z infrastrukturą. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością łączącą różne dyscypliny w celu zwiększenia wartości nieruchomości, zapewnienia funkcjonalności środowiska zbudowanego poprzez integrację ludzi, miejsca, procesów i technologii. Studia podyplomowe nawiązują do głównych osiągnięć dziedzin property i facility management – w szczególności przedstawiając działania związane z ekonomicznym i technicznym aspektem utrzymania i użytkowania nieruchomości. Głównym celem programu studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy w nieruchomościach zabytkowych i sakralnych oraz wskazanie rozwiązań, które pozwalają uniknąć ryzyka w zarządzaniu tymi obiektami. Słuchaczom przedstawione zostaną najnowsze modele oraz studia przypadku w zarządzaniu różnymi typami nieruchomości, w szczególności zabytkowymi: kamienicami, pałacami, obiektami sakralnymi, muzeami, obiektami użyteczności publicznej.

studia podyplomoweKOSZT STUDIÓW

 • Wpisowe: 200 zł
 • Cena: 6 500 zł – możliwość płatności w dwóch ratach po 3 250 zł każda
 • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK oraz dla członków organizacji PACFM: 5 850 zł * – możliwość płatności w dwóch ratach po 2 925 zł każda
 • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 6 100 zł ** Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.
  (więcej szczegółów – zobacz)

studia podyplomoweWARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Przygotowanie projektu końcowego, stanowiącego rozwinięcie wybranego przez słuchacza problemu związanego z obszarem studiów oraz przystąpienie do końcowego egzaminu pisemnego. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo wydane przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz certyfikat wystawiony przez Polish Academy of Certification in acility Management PACFM.

Uniwersytet Łódzki, Wydział ZarządzaniaZASADY REKRUTACJI

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • I edycja  – rekrutacja trwa do 17 września 2018 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2018 roku.*
 WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego


Dodatkowe dokumenty obowiązujące cudzoziemców:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania
 • kopia aktualnego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.
(więcej szczegółów – zobacz)

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na temat studiówPYTANIA NA TEMAT STUDIÓW ?

Jeżeli mają Państwo pytania (słuchacze, kandydaci, trenerzy), służymy pomocą. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy: biuro@athenapm.pl